Projekty 2019/2020

 

Projekt "Aktywni zawodowo"

W związku z rozpoczęciem Projektu „Aktywni zawodowo!” Nr RPWP.06.02.00-30-0119/18 przez Give a Hand Aleksandra Rybka w partnerstwie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku , informujemy, iż rozpoczęliśmy otwarty nabór uczestników do w/w Projektu.

Nabór do projektu:

Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywni zawodowo!”         Nr RPWP.06.02.00-30-0119/18 realizowanego na terenie województwa wielkopolskiego.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Wartość projektu:          419 766,25 zł.

Dofinansowanie z UE:  398 777,93 zł.

Okres realizacji Projektu: od 01.06.2019 r. do 31.08.2020 r.

Informacje o projekcie:

Grupę docelową Projektu stanowi 50 osób (35K/15M), które spełniają następujące kryteria:                 -  21 osób (19K) to osoby bezrobotne oraz 9 osób (6K) biernych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. 25 kobiet, 9 osób starszych w wieku 50 lat i więcej, 3 osoby z niepełnosprawnościami, 4 osoby długotrwale bezrobotne, 22 osoby o niskich kwalifikacjach). -  20 osób (10K) to osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych. Będą to wyłącznie osoby, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

a) zamieszkujące w województwie wielkopolskim na terenie powiatów:

- chodzieski (gmina Chodzież, Chodzież gmina wiejska, Budzyń gmina wiejska, gmina    Margonin, gmina Szamocin)

- obornicki (Ryczywół gmina wiejska, gmina Rogoźno)

- pilski (Białośliwie gmina wiejska, gmina Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie – gmina wiejska, gmina Wyrzysk)

- złotowski (gmina Złotów, Złotów gmina wiejska, gmina Jastrowie, Lipka gmina wiejska,   gmina Okonek, Tarnówka gmina wiejska, Zakrzewo gmina wiejska)

- czarnkowsko – trzcianecki (gmina Czarnków, Czarnków gmina wiejska, Lubasz

gmina wiejska, Połajewo gmina wiejska, gmina Wieleń, gmina Krzyż Wielkopolski),

b) osoby w wieku powyżej 30 roku życia

(wiek określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału

w projekcie, tj. od dnia 30 urodzin)

c) osoby bezrobotne lub poszukujące pracy lub bierne zawodowo lub zatrudnione na

umowach krótkoterminowych oraz osoby pracujące w ramach umów cywilno- prawnych,

(dotyczy osób, których miesięczne wynagrodzenie nie przekracza

wysokości minimalnego wynagrodzenia);

d) należące do minimum jednej z grup osób defaworyzowanych na rynku pracy w tym:

– długotrwale bezrobotnych,

– kobiet,

– osób z niepełnosprawnościami,

– osób o niskich kwalifikacjach,

– osób w wieku 50 lat i więcej,

z wyłączeniem rolników innych niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

1. Ścieżka A dla osób niezatrudnionych:

a) Identyfikacja potrzeb, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizacja dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania 30UP x 6h/UP

b) Szkolenie zawodowe 30 UP x śr. 100h/UP

c) Staż zawodowy 30 UP x 3 m-ce

d) Pośrednictwo pracy 30 UP x 6h/UP

2. Ścieżka B dla osób zatrudnionych:

a) Identyfikacja potrzeb, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizacja dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania 20 UP x 6h/UP

b) Szkolenie zawodowe 20UP x śr. 100h/UP

c) Pośrednictwo pracy 20 UP x 6h/UP

Uczestnikom projektu oferujemy:

– Stypendia szkoleniowe – średnio 678,00 zł (za średnio 100 godz. szkolenia)

– Stypendia stażowe w wysokości 1017,40 zł miesięcznie

– Materiały szkoleniowe

– Catering na szkoleniach

– Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe i staże

– Ubezpieczenie NNW na stażu

Informacja o zakwalifikowaniu do  Projektu oraz o szczegółowych terminach i miejscu rozpoczęcia udziału w projekcie zostanie przekazana drogą mailową, telefoniczną bądź listowną.

Planowane efekty / założenia projektu:

Celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2020 roku zdolności do podjęcia zatrudnienia lub jego utrzymania 50 ( 35K/15M) osób od 30 roku życia, zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego , 30 osób (25K/5M) pozostających bez zatrudnienia w tym 21 (19K/2M) osób bezrobotnych i 9 osób (6K/3M) biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. 25 kobiet, 9 osób starszych w wieku 50 lat i więcej, 3 osoby z niepełnosprawnościami (3M), 4 osoby (4K) długotrwale bezrobotne, 22 osoby (17K,5M) o niskich kwalifikacjach oraz 20 (10K/10M) osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem.

Zaplanowane rezultaty projektu:

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 22%

- Liczba osób pracujących, łącznie z pracującymi na własny rachunek, po opuszczeniu programu 35%

- Wskaźnik efektywności i zatrudnienia dla osób w najtrudniejszej sytuacji na poziomie co

najmniej 42%

- Wskaźnik efektywności zawodowej dla osób pracujących na poziomie co najmniej 13%

Adres biura projektu:

ul. Witaszka 6, 64-920 Piła

Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Telefon: 574-201-556

 

Administrator: M. Andrzejczak 19.02.2020 r.

 

Harmonogram IPD
Miejsce realizacji zajec: Ul. Raczkowskiego 2, Chodzież
Imie i nazwisko: Urszula Nowak
Dzien. Numer UP Data Godzina
I UP 1 2020-05-08 08:00-12:00
UP 2 12:00-16:00
UP 3 16:00-20:00
II UP 4 2020-05-09 08:00-12:00
UP 5 12:00-16:00
UP 6 16:00-20:00
III UP 7 2020-05-11 08:00-12:00
UP 8 12:00-16:00
UP 9 16:00-20:00
IV UP 10 2020-06-15 08:00-12:00
UP 11 12:00-16:00
UP 12 16:00-20:00
V UP 13 2020-06-16 08:00-12:00
UP 14 12:00-16:00
UP 15 16:00-20:00
VI UP 1 2020-05-27 08:00-10:00
UP 2 10:00-12:00
UP 3 12:00-14:00
UP 4 14:00-16:00
UP 5 16:00-18:00
VII UP 6 2020-05-28 08:00-10:00
UP 7 10:00-12:00
UP 8 12:00-14:00
UP 9 14:00-16:00
UP 10 16:00-18:00
VIII UP 11 2020-05-29 08:00-10:00
UP 12 10:00-12:00
UP 13 12:00-14:00
UP 14 14:00-16:00
UP 15 16:00-18:00
Harmonogram IPD
Miejsce realizacji zajec: Ul. Raczkowskiego 2, Chodzież
Imie i nazwisko: Ewa Górowska
Dzien. Numer UP Data Godzina
I UP 1 2020-05-14 08:00-12:00
UP 2 12:00-16:00
UP 3 16:00-20:00
II UP 4 2020-05-15 08:00-12:00
UP 5 12:00-16:00
UP 6 16:00-20:00
III UP 7 2020-05-16 08:00-12:00
UP 8 12:00-16:00
UP 9 16:00-20:00
IV UP 10 2020-05-17 08:00-12:00
UP 11 12:00-16:00
UP 12 16:00-20:00
V UP 13 2020-05-18 08:00-12:00
UP 14 12:00-16:00
UP 15 16:00-20:00
VI UP 1 2020-05-27 08:00-10:00
UP 2 10:00-12:00
UP 3 12:00-14:00
UP 4 14:00-16:00
UP 5 16:00-18:00
VII UP 6 2020-05-28 08:00-10:00
UP 7 10:00-12:00
UP 8 12:00-14:00
UP 9 14:00-16:00
UP 10 16:00-18:00
VIII UP 11 2020-05-29 08:00-10:00
UP 12 10:00-12:00
UP 13 12:00-14:00
UP 14 14:00-16:00
UP 15 16:00-18:00

 

 

Szkolenie „Pracownik administracyjny i biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych”

Forma - stacjonarna

Tytuł Projektu : „Aktywni zawodowo!”

NR: RPWP.06.02.00-30-0119/18

Miejsce dokładny adres: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży

ul. Dworcowa 1 64-800 Chodzież

Harmonogram zajęć

Grupa 1

Lp.

Data

Godziny od - do

Ilość godzin

1

15.06.2020

8.00-14.15

7

2

16.06.2020

8.00-14.15

7

3

18.06.2020

8.00-14.15

7

4

19.06.2020

8.00-14.15

7

5

22.06.2020

8.00-14.15

7

6

23.06.2020

8.00-14.15

7

7

25.06.2020

8.00-14.15

7

8

26.06.2020

8.00-14.15

7

9

30.06.2020

8.00-14.15

7

10

02.07.2020

8.00-14.15

7

11

03.07.2020

8.00-14.15

7

12

04.07.2020

8.00-14.15

7

13

06.07.2020

8.00-14.15

7

14

07.07.2020

8.00-14.15

7

15

09.07.2020

8.00-10.00

2

Łączna ilość godzin:

100

Szkolenie „Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych”

Forma - stacjonarna

Tytuł Projektu : „Aktywni zawodowo!”

NR: RPWP.06.02.00-30-0119/18

Miejsce dokładny adres: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży

ul. Dworcowa 1 64-800 Chodzież

Harmonogram zajęć

Grupa 2

Lp.

Data

Godziny od - do

Ilość godzin

1

15.06.2020

14.30-20.25

7

2

16.06.2020

14.30-20.25

7

3

18.06.2020

14.30-20.25

7

4

19.06.2020

14.30-20.25

7

5

22.06.2020

14.30-20.25

7

6

23.06.2020

14.30-20.25

7

7

25.06.2020

14.30-20.25

7

8

26.06.2020

14.30-20.25

7

9

30.06.2020

14.30-20.25

7

10

02.07.2020

14.30-20.25

7

11

03.07.2020

14.30-20.25

7

12

04.07.2020

14.30-20.25

7

13

06.07.2020

14.30-20.25

7

14

07.07.2020

14.30-20.25

7

15

09.07.2020

11.30-13.30

2

Szkolenie „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości”

Forma - stacjonarna

Tytuł Projektu : „Aktywni zawodowo!”

NR: RPWP.06.02.00-30-0119/18

Miejsce dokładny adres : Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży

ul. Dworcowa 1, 64-800 Chodzież

Harmonogram zajęć

Grupa 3

Lp.

Data

Godziny od - do

Ilość godzin

1

08.07.2020

12.00-19.00

8

2

09.07.2020

15.00-20.25

6

3

10.07.2020

08.00-14.15

7

5

14.07.2020

08.00-14.15

7

5

16.07.2020

08.00-14.15

7

6

17.07.2020

08.00-14.15

7

7

18.07.2020

08.00-14.15

7

8

20.07.2020

08.00-14.15

7

9

21.07.2020

08.00-14.15

7

10

23.07.2020

08.00-14.15

7

11

24.07.2020

08.00-14.15

7

12

27.07.2020

08.00-14.15

7

13

28.07.2020

08.00-14.15

7

14

30.07.2020

08.00-14.15

7

15

31.07.2020

08.00-10.00

2

 

Administrator: M. Andrzejczak


 

 

Projekt pn. „Nie!!! Dla wykluczenia społecznego”

Nr RPWP.07.01.02.-30-0030/18

W związku z rozpoczęciem Projektu „Nie!!! Dla wykluczenia społecznego”  przez  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży z siedzibą w Chodzieży (64-800), ul. Dworcowa 1 oraz Partnera Projektu Stowarzyszenie Green House  z siedzibą w Trzciance (64-980), ul. Jana Matejki 3c/23, ,informujemy, iż rozpoczęliśmy otwarty nabór uczestników do w/w Projektu.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja-projekty konkursowe.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

Grupę docelową Projektu stanowi 48 osób (29K/19M), które spełniają następujące kryteria:

 

1) wiek od 18 roku życia,

2) status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 a także osoby w ich otoczeniu, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności,

3) zamieszkanie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) obszar gmin: Chodzież (gmina miejska i wiejska), Margonin i Szamocin w  powiecie chodzieskim oraz gmin Damasławek, Gołańcz, Mieścisko i Wapno w powiecie wągrowieckim w woj. wielkopolskim,

4) pozostawanie bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo,

 

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

 

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  1. 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe i podpisanie kontraktów równoważnych z kontraktami socjalnymi: 6 godz./UP

z doradcą zawodowym oraz 1 godz./UP z psychologiem

  1. 2. Treningi umiejętności i kompetencji społecznych(30 godz./grupęx4 grupy =120 godz.
  2. 3. Indywidualne rozmowy z psychologiem (5 godz./UP)
  3. 4. Szkolenia zawodowe (średnio 100 godzin, czas trwania 1,5-2 m-ce)
  4. 5. 3-miesięczne staże zawodowe (dla 25 UP)
  5. 6. Pośrednictwo pracy(10 godz./UP).

Dodatkowo, podczas realizacji Projektu, wszyscy uczestnicy/czki mają zagwarantowany zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia, zarówno te realizowane przed skierowaniem na staż, jak również podczas realizacji samych staży. W trakcie szkoleń wypłacane będą stypendia szkoleniowe.

 

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji Projektu oraz samej rekrutacji mogą Państwo uzyskać pod nr tel.: 574-201-556 lub w siedzibie Projektodawcy UTW ul.Dworcowa 1, 64-800 Chodzież

Administrator: M. Andrzejczak 09.07.2019

Ta witryna korzysta z plików "Cookies", niezbędnych do prawidłowego jej działania. Możesz zablokować, lub usunąć pliki "Cookies" w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików "Cookies", zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli chesz uzyskać więcej informacji, zobacz naszą privacy policy.

Akceptuję pliki "Cookies" na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information