Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku – zwany dalej UTW – funkcjonuje jako stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży”, na podstawie statutu i w ramach obowiązującego porządku prawnego.

2. Patronat naukowy nad działalnością UTW sprawuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w  Pile.

3. Całokształtem działalności UTW kieruje zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia, a kontrolę nad jego działalnością wykonuje Komisja Rewizyjna.

4. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.

II. Działalność UTW

1. UTW prowadzi działalność edukacyjną w ramach systemu kształcenia ustawicznego, skierowaną do osób starszych, które odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych, rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz aktywności społecznej.

2. Program i metody pracy UTW nastawione są na aktywną samodzielność słuchaczy oraz dostosowane są do ich potrzeb i zainteresowań.

3. Program edukacyjny UTW obejmuje wiedzę z zakresu nauk:

a) humanistycznych,

b) medycznych i profilaktyki zdrowia,

c) społeczno – ekonomicznych,

d) przyrodniczych.

4. Roczny program edukacyjny na każdy rok akademicki opracowuje Zarząd w uzgodnieniu z Radą Programową UTW.

5. Zajęcia w UTW prowadzone są w oparciu o roczny program edukacyjny w następujących formach:

a) wykłady audytoryjne,

b) wykłady specjalistyczne,

c) inne formy zajęć grupowych.

6. Zajęcia w UTW, o których mowa w pkt 5 odbywają się:

a) wykłady audytoryjne ( ogólne ) – dwie godziny lekcyjne , jeden raz w miesiącu,

b) wykłady specjalistyczne – dwie godziny lekcyjne, jeden raz w miesiącu,

c) inne formy zajęć grupowych wg wyboru słuchaczy.

7. Nauka w UTW rozpoczyna się w październiku i kończy w maju, z wyjątkiem roku akademickiego 2007/2008, w którym nauka rozpocznie się od miesiąca lutego 2008r.

III. Organizacja zajęć grupowych.

1. W ramach UTW działają następujące sekcje zainteresowań:

a) A,B,C … komputera i Internetu,

b) lektoraty języków obcych,

c) technik zapamiętywania,

d) aktywizujące ruchowo,

e) prac artystycznych, które realizują zajęcia zgodnie z rocznym programem edukacyjnym.

2. Pracę sekcji organizuje starosta wybrany przez słuchaczy.

IV. Prawa i obowiązki słuchaczy UTW

1. Prawa i obowiązki słuchaczy określają:

a) statut Stowarzyszenia,

b) uchwały Walnego Zebrania Członków,

c) uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

2. Słuchacze są zobowiązani regularnie opłacać składki członkowskie w dwóch ratach:

  • za semestr zimowy do końca października,
  • za semestr letni do końca lutego w każdym roku kalendarzowym.

3. W przypadku zalegania z uiszczeniem obowiązującej składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące Zarząd , po zapoznaniu się z propozycją Sądu Koleżeńskiego, podejmuje uchwałę o ewentualnym skreśleniu z listy członków UTW.

4. Słuchacz jest zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat za wybrany pakiet zajęć w sekcjach zainteresowań w danym semestrze do 10 każdego miesiąca . Za zajęcia , w których słuchacz nie uczestniczył nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.

5. Słuchacze UTW, zorganizowani w sekcjach zainteresowań mają prawo zgłaszania swoich wniosków organizacyjnych i programowych staroście sekcji. W razie braku możliwości załatwienia problemu, starosta sekcji przekazuje sprawę staroście roku.

6. W sprawach kontrowersyjnych starosta roku sprawę kieruje do Prezesa Zarządu.

7. Słuchacze są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w realizacji programu edukacyjnego oraz dbania o godność i dobre imię UTW.

8. Nieusprawiedliwiona nieobecność słuchacza na trzech kolejnych zajęciach skutkuje skierowaniem sprawy przez starostę sekcji do Sądu Koleżeńskiego w celu wyjaśnienia przyczyn nieobecności. Sąd Koleżeński przekazuje Zarządowi informację o dokonanych ustaleniach. Zarząd podejmuje uchwałę w przedmiotowej sprawie zgodnie ze statutem UTW.

9. Zarząd przyjmuje nowych członków zwyczajnych ( słuchaczy ) po złożeniu przez kandydatów deklaracji i opłaceniu wpisowego.

V. Samorząd słuchaczy

1. Starosta roku wybierany jest na Walnym Zebraniu Członków.

2. Starostowie sekcji zainteresowań wraz ze Starostą roku tworzą samorząd słuchaczy.

3. Starosta roku występuje w imieniu wszystkich słuchaczy z wnioskami programowymi oraz w innych istotnych sprawach do Prezesa UTW.

VI. Postanowienia końcowe

1. Po zakończeniu semestru słuchacz otrzymuje wpis do indeksu, pod warunkiem, że uczestniczył przynajmniej w 70% wykładów audytoryjnych i zajęć wybranych przez siebie sekcji zainteresowań.

2. Status słuchacza UTW nie jest uprawnieniem w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym.

3. Przyjęcie, przydział do sekcji zainteresowań , jak też skreślenie z listy słuchaczy nie jest decyzją w rozumieniu prawa administracyjnego.

4. Niniejszy regulamin został przyjęty przez Walne Zebranie Członków w dniu 7 stycznia 2008r. uchwałą nr II/ / 2008 i obowiązuje od dnia podjęcia.

Ta witryna korzysta z plików "Cookies", niezbędnych do prawidłowego jej działania. Możesz zablokować, lub usunąć pliki "Cookies" w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików "Cookies", zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli chesz uzyskać więcej informacji, zobacz naszą privacy policy.

Akceptuję pliki "Cookies" na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information