Statut UTW

UCHWAŁA Nr I/1/2015

Walnego Zebrania Członków

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży.

 

 

Na podstawie § 21 pkt  3 Statutu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży Walne Zebranie Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

Uchwala się Statut Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Traci moc Statut Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży Nr II/5/2008 z dnia 7 stycznia 2008 r.  i uchwałą Nr I/1 2012 z dnia 12 marca 2012 r.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

SEKRETARZ                                                                                                          PRZEWODNICZĄCA ZEBRANIA

 

Maria Przygocka                                                                                                              Irena Lochyńska

 

 

Załącznik do Uchwały Nr I/1/2015

Walnego Zebrania Członków

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

 

 

 

 

 

Statut

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży

 

Rozdział I

Postanowienia  ogólne

 

§ 1

 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany dalej UTW, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 2. UTW działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu.

 

§ 2

 1. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu chodzieskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność również za granicą.
 2. Siedzibą UTW jest miasto Chodzież.

 

§ 3

Czas trwania Stowarzyszenia  nie jest ograniczony.

 

§ 4

 1. Działalność UTW opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw UTW może zatrudniać personel. Członkowie stowarzyszenia, w tym członkowie jego władz, mogą być zatrudniani w stowarzyszeniu zarówno na podstawie stosunku pracy, jak i stosunków cywilnoprawnych.

 

§ 5

 1. UTW używa odznak, pieczęci i emblematu na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 2. UTW ma prawo wydawania zaświadczeń, indeksów i legitymacji członkowskich.

 

§ 6

UTW powołuje Radę Programową, będącą organem doradczym, której zadaniem będzie pomoc w realizacji celów statutowych.

 

§ 7

UTW może tworzyć jednostki terenowe pod nazwą Filie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży.  Jednostki terenowe nie posiadają  osobowości prawnej.

 

 

 

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

§ 8

Celem UTW jest:

1)      działalność edukacyjna i szkoleniowa w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych a także nauk o ziemi i wszechświecie oraz nauki języków obcych,

2)      propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań osób starszych,

3)      wspieranie rozwoju edukacji i kultury, ochrona dóbr kultury i tradycji,

4)      aktywizacja społeczna osób starszych;

5)      działalność na rzecz środowiska osób starszych,

6)      działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych,

7)      ochrona i promocja zdrowia, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu,

8)      wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

9)      profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych,

10)  promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu,

11)  profilaktyka uzależnień i patologii społecznych,

12)  propagowanie, kultywowanie, upowszechnianie i organizowanie turystyki
i krajoznawstwa,

13)  organizowanie wypoczynku osób starszych,

14)  przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia osób starszych,

15)  przeciwdziałanie bezrobociu w szczególności wśród osób starszych,

16)  upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

17)  działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

18)  propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej,

19)  działalność na rzecz upowszechniania i organizowania współpracy międzypokoleniowej,

20)  promocja i organizacja wolontariatu,

21)  działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego,

22)  działalność charytatywna.

 

§ 9

 1. Cele określone w § 8 UTW realizuje przez:

1)      organizację wykładów, seminariów, szkoleń, warsztatów, lektoratów języków obcych, odczytów, debat, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów, festiwali, wyjazdów edukacyjnych, imprez i zajęć  rekreacyjno-sportowych oraz innych zajęć aktywizacyjnych,

2)      prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

3)      tworzenie sekcji zainteresowań,

4)      organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów turystycznych i krajoznawczych,

5)      organizowanie krajowych i międzynarodowych plenerów, spotkań integracyjnych oraz wymian osób dorosłych i seniorów,

6)      prowadzenie działalności wydawniczej,

7)      prowadzenie działalności doradczej w tym zwłaszcza w zakresie spraw obywatelskich, prawnych i medycznych,

8)      organizowanie badań profilaktycznych,

9)      tworzenie grup samopomocowych/ samopomoc koleżeńska (poza materialną),

10)  prowadzenie akcji informacyjno - programowych,

11)  organizację zbiórek publicznych i imprez charytatywnych oraz pozyskiwanie środków pieniężnych z dotacji, subwencji, składek członkowskich, osób fizycznych i innych źródeł,

12)  występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji i organizacji,

13)  współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi  w kraju i za granicą, instytucjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 1. Statutowa działalność, o której mowa w ust. 1 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez UTW jako działalność nieodpłatna.
 2. UTW może prowadzić odpłatną działalność statutową.
 3. Odpłatną działalność statutową stowarzyszenie może prowadzić w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8.
 4. Decyzję w sprawie podjęcia odpłatnej działalności statutowej w którymkolwiek z wyodrębnionych w ust. 1 w związku z ust. 4 zakresów podejmuje zarząd w drodze uchwały.
 5. Prowadzona przez stowarzyszenie odpłatna działalność statutowa podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości.
 6. Przychód z odpłatnej działalności statutowej służy wyłącznie prowadzeniu działalności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 

§ 10

UTW współpracuje:

1.z instytucjami i organizacjami o pokrewnych celach, a szczególności z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku- ich międzynarodową federacją,

2. z innymi instytucjami i organizacjami wyrażającymi chęć współuczestniczenia w realizacji celów UTW.

 

§ 11

UTW może prowadzić akcję informacyjną i propagandową o zakresie swej działalności m.in. za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz może wydawać czasopisma o tematyce związanej z celami i działalnością UTW.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 12

Członkowie dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych.

 

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel RP, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów UTW, złoży deklarację o przystąpieniu do UTW oraz będzie opłacał składkę roczną.
 2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w  terminie 30  dni  od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
 4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

 

§ 14

 1. Członkiem wspierającym może zostać w oparciu o złożoną deklarację osoba fizyczna lub prawna, która zobowiąże się do systematycznego opłacania składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka zwyczajnego, bądź zobowiąże się do bezpłatnych, stałych  świadczeń rzeczowych ( np. użyczenia lokalu, sal wykładowych, seminaryjnych, gimnastycznych i innych lub pomocy technicznej) i innych świadczeń rzeczowych służących prawidłowemu funkcjonowaniu UTW.
 2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu  podając przyczyny skreślenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w  terminie 30  dni  od daty doręczenia stosownej uchwały.
 4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.
 5. Członkowie wspierający,  nie będący osobami fizycznymi, reprezentowani są w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.

 

§ 15

 1. Członkiem honorowym może byś osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów UTW.
 2. Nadania godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

 

 

 

§ 16

Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający, jeśli nie są osobami prawnymi, mają prawo:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz UTW,
 2. korzystania z pomocy i urządzeń UTW , zgodnie z regulaminem,
 3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności UTW.

 

§ 17

Członkowie są zobowiązani:

1)      aktywnie uczestniczyć w realizacji celów UTW,

2)      przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz UTW,

3)      regularnie opłacać składkę członkowską.

 

§ 18

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje przez:

a)      dobrowolne wystąpienie z UTW zgłoszone na piśmie,

b)      skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składki członkowskiej przez okres jednego roku,

c)      wykluczenie przez prawomocne orzeczenie Sądu Koleżeńskiego,

d)      wskutek śmierci,

e)      skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego orzekającego jako karę dodatkową utratę praw publicznych.

 1. Członkostwo wspierające ustaje przez:

a)      dobrowolne wystąpienie z UTW,

b)      zaprzestanie działalności wspierającej,

c)      utratę osobowości prawnej.

 

Rozdział IV

Władze UTW

 

§ 19

 1. Władzami UTW są:

a)      Walne Zebranie Członków,

b)      Zarząd,

c)      Komisja Rewizyjna,

d)      Sąd Koleżeński.

 1. Kadencja władz UTW trwa 3 lata.
 2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru w trakcie trwania kadencji. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 3. Zarząd może zrezygnować z uprawnienia wynikającego z ust. 3. W takim przypadku Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 4. Mandat członka powołanego w trybie określonym w ust. 3 wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków danego organu.

 

§ 20

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą UTW.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne  lub nadzwyczajne.

 

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie kierunków działania UTW,
 2. uchwalanie planów rocznych  budżetu,
 3. uchwalanie statutu i jego zmian,
 4. wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński,
 6. uchwalanie regulaminu funkcjonowania Walnego Zebrania Członków,
 7. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 8. ustalanie wysokości rocznych składek dla członków zwyczajnych,
 9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora lub likwidatorów oraz o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia,

10.  nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

11.  podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

 

§ 22

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i raz na trzy lata  jako sprawozdawczo – wyborcze.
 2. O terminie Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd zawiadamia członków minimum na 14 dni przed terminem zebrania.

 

§ 23

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a)      z inicjatywy własnej na podstawie uchwały,

b)      w oparciu o uchwałę Komisji Rewizyjnej,

c)      na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

 1. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku członków lub podjęcia uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

 

§ 24

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający.

 

§ 25

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków – w pierwszym terminie podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. Drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania Członków jest dopuszczalny w tym samym dniu – 15 minut po zakończeniu Walnego Zebrania w pierwszym terminie, pod warunkiem, iż został zaplanowany w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków.
 2. Do uchwalenia statutu lub zmian w statucie oraz rozwiązania UTW wymagana jest zgoda 2/3 członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków. Przepis ust. 1 w zakresie tzw. drugiego terminu stosuje się.

 

Rozdział V

Zarząd

 

§ 26

 1. Zarząd składa się maksymalnie z 10 osób.

2.  W skład Zarządu z urzędu wchodzi Przewodniczący Rady Programowej

§ 27

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. kierowanie całokształtem działalności UTW zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. opracowywanie planów działalności i budżetu UTW oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,
 4. sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności stowarzyszenia,
 5. zatrudnianie w razie potrzeby pracowników oraz zawieranie stosownych umów,
 6. uchwalanie regulaminów związanych z bieżącą działalnością stowarzyszenia,
 7. podejmowanie decyzji w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu,
 8. Podejmowanie decyzji  majątkowych nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),

10.  zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

11.  powoływanie i rozwiązywanie sekcji zainteresowań oraz nadzorowanie ich działalności,

12.  powoływanie  Rady Programowej UTW,

13.  powoływanie Biura UTW i ustalanie zakresu jego działalności,

14.  reprezentowanie UTW na zewnątrz,

15.  podjęcie decyzji w kwestii rejestracji działalności gospodarczej,

16.  prowadzenie działalności gospodarczej,

17.  podjęcie decyzji w zakresie rejestracji stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego,

18.  uchwalenie zasad regulowania składek członkowskich, ulg oraz zwolnień

19.  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,

20.  przyznawanie wyróżnień, pochwał, dyplomów i nagród,

21.  wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,

22.  rozpatrywanie sporów wynikłych w obrębie stowarzyszenia,

23.  rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków stowarzyszenia.

§ 28

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu Zarządu lub wniosek Komisji Rewizyjnej. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, posiedzenie Zarządu powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes. Zasady zawiadamiania o posiedzeniu zarządu określone zostaną w regulaminie pracy zarządu.
 2. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zarządu (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

 

§ 29

Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.

 

§ 30

 1. Posiedzenia Zarządu protokołuje sekretarz zarządu bądź inny członek Zarządu wskazany przez prezesa. Posiedzenia Zarządu może protokołować osoba, która nie jest członkiem Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 31

Zarząd pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin pracy Zarządu.

 

Rozdział VI

Komisja Rewizyjna

 

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym UTW.
 2. Komisja Rewizyjna składa się  z 3 członków.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 

§33

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności a w szczególności gospodarki finansowej UTW.
 2. przedstawianie Zarządowi wniosków wynikających z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień,
 3. kontrola opłacanych składek członkowskich,
 4. składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami o udzielenie absolutorium Zarządowi,
 5. uchwalenie regulaminu funkcjonowania Komisji Rewizyjnej.

 

§ 34

 1. Kontrola całokształtu działalności odbywa się  co najmniej 2-razy w roku.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy składu Komisji.
 3. Komisja Rewizyjna funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

 

 

Rozdział VII

Sąd Koleżeński

§ 35

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Sąd wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
 3. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa trzy lata.

 

§ 36

 1. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez  Zarząd UTW.
 2. Sąd Koleżeński może orzekać kary:

a)      upomnienie,

b)      zawieszenie w prawach członka UTW na okres jednego roku,

c)      wykluczenia z UTW.

 1. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
 2. Od uchwały Zarządu przysługuje w terminie 30 dni od jej otrzymania odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział VIII

Majątek UTW

 

§ 37

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowi ogół aktywów majątkowych uzyskanych przez stowarzyszenie w toku jego działalności statutowej, w tym w szczególności ruchomości i nieruchomości, fundusze i inne wartości majątkowe.
 2. Środki finansowe stowarzyszenia stanowią:

1)      składki członkowskie, wpisowe oraz inne opłaty związane z działalnością stowarzyszenia,

2)      darowizny, zapisy i spadki,

3)      środki pochodzące z ofiarności prywatnej, ze sponsoringu, zbiórek publicznych,

4)      dotacje, subwencje, udziały, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,

5)      wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia w tym z odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej;

6)      dochody z majątku Stowarzyszenia w tym  dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje).

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej i jej zakresie podejmuje uchwałą Zarząd.
 2. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może mieć wyłącznie charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.

 

§ 38

 1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest  prezes i inny członek  zarządu działający  łącznie albo wiceprezes i inny członek zarządu działający łącznie.
 2. Zarząd uprawniony jest do ustanowienia pełnomocników zarządu. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocnika określa przedmiot umocowania.
 3. Do ważności pism i innych dokumentów w zakresie bieżącej działalności stowarzyszenia wymagany jest wyłącznie podpis prezesa albo wiceprezesa albo innej, upoważnionej przez prezesa, osoby (np. zaproszenia,  pisma przewodnie, potwierdzanie za zgodność).

§ 39

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Wszelkie środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym stowarzyszenia. Dopuszczalne jest wprowadzenie w stowarzyszeniu obrotu gotówkowego (kasy).
 4. Dochód z działalności statutowej służy realizacji celów Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
 5. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest w całości przeznaczana na działalność statutową.
 6. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro - również w drodze więcej niż jednej operacji.

§ 40

 1. Dla sprawnego funkcjonowania UTW może być powołane Biuro.
 2. Zasady działania Biura ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

 

 

Rozdział  IX

Postanowienia końcowe.

 

§ 41

 1. W przypadku  rozwiązania  Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę  o przeznaczeniu majątku  Stowarzyszenia  oraz  powołuje komisję likwidacyjną , która przeprowadzi likwidację.
 2. W sprawach rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w Statucie  mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy  Prawo o stowarzyszeniach.

 

 

 

Ta witryna korzysta z plików "Cookies", niezbędnych do prawidłowego jej działania. Możesz zablokować, lub usunąć pliki "Cookies" w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików "Cookies", zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli chesz uzyskać więcej informacji, zobacz naszą privacy policy.

Akceptuję pliki "Cookies" na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information